Biztonsági adatlap a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint

ZÖLDÍTŐ KOMPLEX

1. A készítmény és gyártó azonosítása

1.1  AA készítmény neve:  ZÖLDÍTŐ KOMPLEX
Terméktípus: Összetett, oldat műtrágya
Azonosítási szám:
1.2  A készítmény felhasználható: valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra levéltrágyázására
1.3 A gyártó cég neve és címe:        Mészáros Borház Kft.
7100 Szekszárd, Kossuth L .u. 26.
Tel.: (+36) 74 419-165
Fax.: (+36) 74 318-749

1.4 Veszélyhelyzet információ: Tel.: (+36) 74 419-165
Fax.: (+36) 74 318-749

2. Összetétel

Nk folyékony műtrágya mikroelem kiegészítéssel + tejsav + citromsav

Hatóanyag

N

K2O

Mg

B

Fe

Zn

Hatóanyag tart. m/v%

3,6

3,6

2,0

0,005

0,002

0,001

3. Veszélyek meghatározása

Veszélyjel:  Xi irritáló

A készítmény veszélyeire /kockázataira utaló R mondatok
R36/38 Szem- és bőr izgató hatású

A készítmény biztonságos használatra utaló S mondatok
S 1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

4. Elsősegélynyújtás:

Általános: különleges intézkedés nem szükséges.
Belélegzéskor a személyt friss levegőre kell vinni, panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrre jutáskor a bőrfelülett azonnal vízzel és szappannal jól le kell mosni, majd le kell öblíteni.
Szembe kerüléskora a szemhéjakat felhúzva, a szemet bő vízzel ki kell mosni, tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyeléskor a szájüreget bő vízzel ki kell mosni, majd a személlyel sok vizet kell itatni.

5. Tűzveszélyesség

A készítmény nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
Oltóanyag: a tápoldat nem ég, tűz esetén a tűzforrásnak megfelelő oltószert kell alkalmazni.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi óvintézkedés: egyéni védőruházat viselése a 8. pontban előírtak szerint.
Környezetvédelemi óvintézkedés: meg kell akadályozni, hogy a tápoldat csatornahálózatba, vizekbe kerüljön.
A Kiömlött, kifolyt anyagot mechanikusan fel kell szedni, a visszanyert vagy ártalmatlanított anyagot arra alkalmas tartályba kell gyűjteni. A szennyezett felületet vízzel fel kell mosni.
Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését. Tartályokat, edényeket szorosan lezárva kell tartani. a munkahelyen megfelelő szellőzésről gondoskodni kell
Tárolás: a raktárhelységgel szemben különleges követelmény nincs, de előírás a fagymentesség. A tárolóedény műanyag, üveg vagy saválló fém lehet; vas alumínium vagy réz szerkezeti anyag nem megfelelő. Lakossági tárolás esetén gyermekek elől gondosan el kell zárni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Óvatos munkával kerülni kell a szer elcsepegését, elfolyását, szembe, bőrre jutását, esetleg lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyékony
Szag : szagtalan
Szín: zöld
pH:3,5
Sűrűség (kg/dm3):  1,2
Lobbanáspont: nem használható (vizes oldat)
Gyúlékonyság, gyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható
Robbanásveszély: nem alkalmazható
Vízben való oldhatóság: teljesen elegyíthető

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: megfelelő tárolás és kezelés mellett stabil.
A termékkel kapcsolatban veszélyes reakciók nem ismertek.

11. Toxikológiai adatok:

A termékkel kapcsolatban toxikológiai adatok nincsenek.

12. Ökotoxicitás

Nem ökotoxikus, de nagy mennyiségben élővizekbe kerülve károsíthatja a vízi életet.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A kiömlött, elfolyt termék a házi szeméttel együtt nem kezelhető, csatornahálózatba nem kerülhet. Megfelelő anyaggal, mint pl. homok, fűrészpor, fel kell itatni és hulladéklerakó helyen a helyi szabályoknak megfelelően kell elhelyezni.

A kiürült polietilén flakont vízzel alaposan ki kell öblíteni. (Az öblítővíz növények öntözésére felhasználható.)
Kiöblítés után a flakon PE csomagolóanyagokra vonatkozó szabályok szerint kerülhet lerakásra.

14. Szállításra vonatkozó előírások

A termék szállítási értelemben sem minősül veszélyes anyagnak.

15. Szabályozási információk

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.)EüM-SzCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról
44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

16. Egyéb adatok

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudásunk szerint helyes és pontos, de javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei a hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapokon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Készítette: Mészáros Borház Kft. Szekszárd
Kiadás dátuma: 2010. augusztus 16.